ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุดชีวัน ไทยเนียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภูมิศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4746556
อีเมล์ : Sudcheewan@gmail.com
ที่อยู่ :
53/6 เทศบาล 15 อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก ( ทช )
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2524 ปริญญาตรี / กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / ภูมิศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2 มิ.ย 2520 - 30 ก.ย 2560 โรงเ้รียนนารีนุกูล ชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องกาพย์เห่เรือ / งานวิจัยเรื่องการอ่าน / งานวิจัยเรื่องการเขียน