ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายกิตติพงษ์ ประชุมแดง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0868679445
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
54/2 ราชบำรุง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : ท.ช.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 กศ.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม/สังคมศึกษา
2533 ศศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม/สังคมศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2529-2530 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม อ. 1 ระดับ 3
2530-2541 โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.2 ระดับ 5
2541-2554 โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม คศ 3 ชำนาญการพิเศษ
2554-2560 โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ครู คศ 3 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1