ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุพจน์ ปัญจพงษ์
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : พลศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2526 ปริญญาตรี/กศ.บ (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ /พลศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2527-2528 โรงเรียนบ้านนาโนน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผู้ฝึกสอนกรีฑา