ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายประดิษฐ์ แสงใส
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ดนตรีศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-2654316
อีเมล์ : pradit1963@gmail.com
ที่อยู่ :
5/1 ซ.อุปลีสาน 8 ถ.อุปลีสาน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
เครื่องราช : จักรพรรดิมาลา
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2529 ปริญญาตรี/ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี/ดนตรีศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.2528 โรงเรียนชะแล้วิทยา อ.เมือง จ.สงขลา ครู 2
พ.ศ.2532 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ครู 2
2538-ปัจจุบัน ร.ร.นารีนุกูล ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนึ่งแสนครูดี
2 ครูผู้สอนดีเด่น จากคุรุสภา