ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องเรียนพิเศษ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวิภา ศรีมากรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3(ครูชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
ครูประจำสาขาวิชางานธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การจัดการทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 088-1076435
อีเมล์ : WIPA_Veaw@hotmail.com
ที่อยู่ :
ึ750หมู่ 2 ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2525 อนุปริญญา (ปวท.) วิทยาลัยอินทราชัย กรุงเทพมหานคร
2533 ปริญญาตรี (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2526 โรงเรียนสว่างศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ครู 2
1 ต.ค.28 -1 มี.ค.32 โรงเรียนพุทธวิทยา กรุงเทพมหานคร อาจารย์ 1
1 ต.ค.37- 1 ต.ค.48 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์ 2
1 ต.ค.37- 1 ต.ค.48 โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี คศ.2
5 เม.ย.48 - ปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา การประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
2 เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานการอาชีพ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 "โครงการสานฝันโครงงานการอาชีพตามรอยพ่อสู่เศรษฐกิจพอเพียง"
3 เป็นวิทยากรโครงการเปิดโลกอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560
4 ผ่านการประเมิน กิจกรรม Big Cleaning Day "รวมพลังสามัคคี ทำความดีบูชาครู" ระดับดีมาก