ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปิยพัทธดนย์ พันธ์สุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 853166979
อีเมล์ : kroodon53@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนนารีนุกูล 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2546 วท.บ. สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี/วิทยาการคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ธันวาคม 2547 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3
1 มกราคม 2555 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ครูชำนาญการ
28 มีนาคม 2556 โรงเรียนนารีนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูผู้สอนดีเด่น ปี 2559
2 บุคลากรดีเด่น ปี 2558
3 รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (Obec Awards)