ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนิธิวดี วรเดช
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2531 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
2551 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 เมษายน 2550 - 30 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย
25 พฤษภาคม 2536 - 9 เมษายน 2550 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี อาจารย์ 1 ระดับ 3 - ครู อันดับ คศ.2
1 ธันวาคม 2559 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล