ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานราชการ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชนกรัตน์ ศรีแสง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0614469979
อีเมล์ : chanokrati6_aum@icloud.com
ที่อยู่ :
63 หมู่6 บ้านปรางค์กู่ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ. ร้อยเอ็ด 45170
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2560 ปริญญาโท ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
9 มกราคม 2559 - 19 ตุลาคม 2559 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี พนักงานราชการ
20 ตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน โรงเรียนนารีนุกูล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี พนักงานราชการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล