ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง งดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

เรื่อง งดการเรียนการสอน เพื่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนารีนุกูล
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ตารางวันหยุดและชดเชยการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2559
ด้วยปีการศึกษา 2559  โรงเรียนนารีนุกูล ได้รับแจ้งจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี
เกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในปี 2559 จะทำการฝึกทุกวันศุกร์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. รวม 13 สัปดาห์  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน
ที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร  โรงเรียนจึงของดการเรียนการสอนทุกระดับชั้น  ทุกวันศุกร์  ที่มีการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร
ทั้งนี้ โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนชดเชยและให้ครูประจำวิชามอบหมายงานให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมที่บ้าน
ในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว  จึงขอให้ผู้ปกครองช่วยกำกับดูแลบุตรหลานในช่วงเวลาตามที่กำหนดข้างต้น
หากโรงเรียนมีกิจกรรมในวันศุกร์ที่หยุด  จะมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองเป็นคราวๆ ไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
นายประหยัด  หลักรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล

โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 2559,00:00   อ่าน 1854 ครั้ง