ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 737
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
ข้อมูลความเชื่อมโยงจัดทำแผน 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 34.09 KB 141
แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 142
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ 2563 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 134
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร 18/03/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 133
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล 18/03/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.61 KB 136
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 91.5 KB 150
แบบวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาองค์กร Word Document ขนาดไฟล์ 18.42 KB 143
แบบเขียนโครงการ/กิจกรรม ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 27.07 KB 147
ตารางความเชื่อมโยงนโยบายตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2563 โรงเรียนนารีนุกูล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.91 KB 146
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 316
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 294
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 307
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 331
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
เอกสาร งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(แบบ นน ต่างๆ) ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 852.1 KB 152
คู่มือครูที่ปรึกษา งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 268
บัตรตรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.34 KB 322
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 284
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 373
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 568
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 293
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 346
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 342
แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 456