ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 540
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 164
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 143
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 153
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 183
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือครู_ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2562_Word Word Document ขนาดไฟล์ 902.72 KB 4
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2562_Word Word Document ขนาดไฟล์ 216.03 KB 5
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 5
คู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแล2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.81 MB 2
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 121
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 182
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 232
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 129
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 153
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 168
แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 221