ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 471
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 106
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 97
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 104
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 136
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 71
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 112
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 118
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 68
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 87
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 103
แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 151