ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารเผยแพร่
แบบเสนอเค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน 530
กลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 161
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 169.5 KB 140
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 109 KB 148
กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 178
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบสำรวจภาระงาน Word Document ขนาดไฟล์ 18.45 KB 117
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 180.16 KB 170
แบบฟอร์มโครงการหลักสูตรกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 197
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 16.92 KB 122
แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน(หลักสูตร) Word Document ขนาดไฟล์ 17.42 KB 145
ตารางกำหนดอัตราส่วนคะแนน Word Document ขนาดไฟล์ 14.72 KB 159
แบบฟอร์ม_คำอธิบาย+โครงสร้างรายวิชา+วิเคราะห์ผลการเรียนรู้... 210