ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รวมรูปภาพกิจกรรมต่างๆ
Website กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 1345782
Page Views 3004800
โครงร่างองค์กรโรงเรียนนารีนุกูล
โครงร่างองค์กรโรงเรียน(*.pdf)
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารราชกิจ(อาคาร๑)
ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งฝ่ายกิจการนักนักเรียน ห้องแนะแนว ห้องพยาบาล ห้องคณะกรรมการนักเรียน ห้องศูนย์ มศธ.
ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องภูมิศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งห้องพระพุทธศาสนา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

อาคารวชิราคาร(อาคาร๒)
ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งฝ่ายวิชาการ
ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นที่ ๓ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นที่ ๔ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

อาคารพระญาณ(อาคาร๓)
ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งห้องเตรีมเคมี ห้องเรียนสีเขียว
ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเตรียมชีววิทยา
ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องเตรียมฟิสิกส์ ห้องเรียนโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

อาคารรักขิต(อาคาร๔)
ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นที่ ๓ ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

อาคารหลวงวิสณฑ์(อาคาร๕)
ชั้นที่ ๑ โรงอาหาร
ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องดนตรีไทย ห้องทัศนศิลป์
ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งโรงยิม

อาคารดรุณการ(อาคาร๖)
ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งสหกรณ์ร้านค้านารีนุกูล ธนาคารโรงเรียน
ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องภาษาญี่ปุ่น ห้องภาษาจีน
ชั้นที่ ๓ ที่ตั้งห้องเรียน Narinukun International Programme (NIP) ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ชั้นที่ ๔ ที่ตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

อาคาร ๑๑๐ ปี นารีนุกูล
ชั้นที่ ๑ ที่ตั้งกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นที่ ๒ ที่ตั้งห้องเรียนทั่วไป

อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ชั้นที่ ๑ โรงอาหาร
ชั้นที่ ๒ หอสมุดนารีนุกูล

อาคารอำนวยการ
ชั้นที่ ๑ ฝ่ายอำนวยการ
ชั้นที่ ๒ ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา

อาคาร ๑๑๑ ปี นารีนุกูล
ชั้นที่ ๑ ห้องวงโยธวาทิต ออร์เคสตรา (orchestra) ฝ่ายอาคารและสถานที่
ชั้นที่ ๒ ห้องเรียนทั่วไป

หอประชุม ๑๑๓ ปีนารีนุกูล
สระว่ายน้ำนารีนุกูล
อาคารคีตราชันย์
อาคารเกียรตสุรนนท์
อาคารศูนย์การเรียนเกษตร
อาคารประชาสัมพันธ์
อาคารนารีนุกูลสมาคม
อาคารคหกรรม
อาคารอุตสหกรรม
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์
อาคารเกียรติยศ โรงเรียนนารีนุกูล

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-4575 , 
0-4524-5800 , 0-4525-4484 โทรสาร 0-4524-5801 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
E-mail : email@narinukun.ac.th  Webmaster : narinukun.web@gmail.com